Trong những ngày thời tiết chuyển mùa sang khô lạnh cũng là thời điểm chị